Sund SK

Politiattest

Politiattest

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER 

Rutiner utarbeidet for Sund Sportsklubb  - mars 2016 

Viser til Norges Idrettsforbunds – politiattest for idrettslag  

Informasjon om ordningen:

Idrettslaget skal informere om ordningen på Sund Sportsklubb sin hjemmeside. 

Denne informasjonen kan også sees idrettsforbundet sin hjemmeside: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

På hjemmesiden til klubben skal det også informeres om hvem i klubben som er oppnevnt som kontaktperson i forhold til politiattester, samt vara for denne. 

Kontaktperson i Sund Sportsklubb for politiattester: 

Jostein Sangolt

Nestleder Sund SK 

Mob: 95822432

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger ein får kjennskap til. 

 

Hvem klubben skal avkreve politiattest 

 • Politiattest avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. 
 • Dvs. trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 
 • Dersom en person påtar seg andre oppgaver i samme idrettslag, for eksempel et nytt lag etter en sesong, avkreves ikke ny politiattest. 
 • Dvs. at en attest er nok hvis personen er engasjert i flere grupper innen idrettslaget. Attesten skal forevises leder i de gruppene der personen er engasjert. 
 • Hvis en person ikke ønsker å innhente politiattest, skal idrettslaget ikke benytte denne personen til oppgaver i idrettslaget. 
 • Politiet utsteder attest til alle over 15 år. 
 • Vedr. varighet og fornyelse: Sund Sportsklubb følger anbefaling fra Norges Idrettsforbund at politiattest skal hentes inn på nytt minst hvert tredje år.  
 

Hvem i Sund Sportsklubb kan avkreve politiattester 

Det er kun klubbens hovedstyre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i laget. 

Hovedstyret i Sund Sportsklubb består av ledere fra de ulike styrene (for eksempel fotball og håndball), samt leder og nestleder. 

 

Gruppeledere er ansvarlig for å få forevist politiattest for aktuelle personer innen sin gruppe. Informasjon om hvem som har forevist politiattest sendes kontaktperson i idrettslaget for videre registrering.  

 

Hvordan innhente politiattester / elektronisk søknad 

Idrettslaget er pålagt å innhente politiattest fra de som påtar seg et oppdrag for idrettslaget som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.   

Gruppeleder i den enkelte gruppe avgjør hvem som skal forevise politiattest. Det er den aktuelle personen selv som skal søke om politiattest, ikke idrettslaget.  

 

Innhenting på en-to-tre-fire: 

1. Søkeren må ha en bekreftelse utstedt av Sund Sportsklubb v/nestleder. Last ned og fyll ut bekreftelse politiattest som finnes øverst til høyre på denne siden. 

2. Søknaden om politiattest fylles ut elektronisk på https://attest.politi.no/. Signert bekreftelse fra Sund Sportsklubb lastes opp som vedlegg på denne elektroniske søknaden. NB! Du trenger bank-id eller innlogging i ID-porten (Min ID) for å gjøre dette.  

3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 

4. Etter at den søknaden gjelder mottar vedtak fra Politiet, skal politiattest fremvises leder i aktuelt gruppestyre (f.eks fotball). (Sund SK mottar ikke kopi av vedtak). Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. 

 

Søkere under 18 år kan ikke søke om politiattest elektronisk. Se informasjon på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ hvordan man da går frem. 

 

Gruppeleder registrerer foreviste politiattester i eget skjema. Denne informasjonen sendes så videre til oppnevnt kontaktperson i idrettslaget, som så utarbeider et felles register for hele Sund Sportsklubb 

Informasjon sendes på følgende e-postadresse: nk@sundsk.no  

Det vil si at det er gruppelederne som er ansvarlig for at alle aktuelle personer foreviser politiattest. 

Kontaktperson i idrettslaget er ansvarlig for at informasjonen er forsvarlig registrert. 

 

Hva dette registeret skal inneholde 

 • Navn på person. 

 • Gruppe/-er. 

 • Oppgave / ansvarsområde. 

 • Dato på politiattest. 

 • Dato for når politiattest ble forevist. 

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

 

Sportslig hilsen 

Styret i Sund Sportsklubb 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift